Regulamin

REGULAMIN TARGÓW pod nazwą T -MOBILE Warsaw Games Week, Expo XXI Warszawa, 13-15.10.2017 (dalej: Regulamin)

Poniższy Regulamin obowiązuje uczestników T-Mobile WARSAW GAMES WEEK – Targi Gier Wideo (Targi) podczas trwania Targów .

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Targów pod nazwą: T-Mobile Warsaw Games Week Targi Gier Wideo, które odbędą się w dniu 13-15.10.2017, w Hali Expo XXI Warszawa, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (zwane dalej: “Imprezą”), tj. WGW S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-255 Warszawa,
  ul Krakowiaków 50, REGON: 364945810, NIP PL 522 306 76 76 (zwaną dalej: “Organizatorem”).

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Targów będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane są Targi. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Targów obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Wejście i przebywanie osób na terenie Targów oznacza bezwzględną akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie od ich przestrzegania.

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Targów poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Targach i korzystania przez nie
  z terenu, na którym przeprowadzane są Targi, a ponadto uregulowanie praw
  i obowiązków uczestników Targów w związku z nabyciem biletu wstępu na Targi.

§ 2 DEFINICJE

Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. „Bilet” – indywidualna zgoda na wejście Uczestnika na Imprezę;

 2. „Teren Targów” – Expo XXI hale: Hala 1, Hala 2, Hala 3, Hala 4 i ulice przyległe do Hal , gdzie będą odbywały się Targi lub inne miejsce, na które Targi mogą zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Targów;

 3. „Uczestnik Targów” – osoba uczestnicząca w Targach na podstawie Biletu. Uczestnikiem Targów może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia
  z zastrzeżeniem, że małoletni do 13 roku życia mogą uczestniczyć w Targach tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność. Osoba nieletnia powyżej 13-tego roku życia – może uczestniczyć w Targach samodzielnie; Osoba małoletnia, tj. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich.

 4. “Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Targach,
  w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Targów. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 5. „Partnerzy” – wystawcy biorący udział w Targach lub sponsorzy Targów.

§ 3 BILETY

 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest jako bilety elektroniczne w sklepie internetowym www.eventim.pl.

 2. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.

 3. Bilety uprawniające do udziału w Targach sprzedawane są w następujących kategoriach:

Przedsprzedaż:

Piątek 13.10.2017

 • Bilet normalny – 40 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 30 zł/osoby

Sobota 14.10.2017

 • Bilet normalny – 40 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 30 zł/osoby

Niedziela 15.10.2017

 • Bilet normalny – 40 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 30 zł/osoby

UWAGA! Bilety na miejscu w kasach będą sprzedawane w miarę wolnych miejsc na Targach

Piątek 13.10.2017

 • Bilet normalny – 45 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 35 zł/osoby

Sobota 14.10.2017

 • Bilet normalny – 45 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 35 zł/osoby

Niedziela 15.10.2017

 • Bilet normalny – 45 zł/osoby

 • Bilet rodzinny (min. 3 osoby w tym dziecko do lat 13)  – 35 zł/osoby

 1. Ceny biletów podane w treści pkt 3 powyżej są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

 2. Bilet rodzinny dla 3 osób (2+1 lub 1+2) może nabyć grupa 3 osób, z których: minimum jedna osoba do dnia 13.10.2016 r. nie ma ukończonych 13 lat i maksymalnie dwie osoby są pełnoletnie.

 3. Bilet rodzinny dla 4 osób (2+2 lub 1+3) może nabyć grupa 4 osób, z których: minimum jedna osoba do dnia 13.10.2016 r. nie ma ukończonych 13 lat i maksymalnie dwie osoby są pełnoletnie.

 4. Bilet rodzinny dla 5 osób (2+3 lub 1+4) może nabyć grupa 5 osób, z których: minimum jedna osoba do dnia 13.10.2016 r. nie ma ukończonych 13 lat i maksymalnie dwie osoby są pełnoletnie.

 5. Bilet rodzinny dla 6 osób (2+4 lub 1+5) może nabyć grupa 6 osób, z których: minimum jedna osoba do dnia 13.10.2016 r. nie ma ukończonych 13 lat i maksymalnie dwie osoby są pełnoletnie.

 6. Osoby, które zamierzają wejść na teren Targów na podstawie biletów rodzinnych dla 3,4,5 i 6 osób zobowiązane są do równoczesnego stawienia się na Terenie Targów (obowiązuje jeden wspólny bilet dla całej grupy).

 7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona
  w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

 8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: “Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie
  i pomocnictwo są karalne.”

 9. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny nominalnej wydrukowanej na Bilecie.

 10. Bilet należy zachować do momentu opuszczenia Terenu Targów.

§ 4 WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Targów przysługuje osobie posiadającej Bilet. W przypadku, gdy Uczestnikiem Targów jest nieletni, który do dnia 13.10.2017r. nie ukończył 13 lat, może on uczestniczyć w Targach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci, które w dniu Imprezy nie ukończyły 3 lat, mają wstęp na Imprezę za darmo, bez konieczności posiadania Biletu.

 2. Opuszczenie Terenu Targów uniemożliwiać będzie ponowne wejście na Teren Targów przez Uczestnika Targów na podstawie tego samego Biletu.

 3. Niepełnoletni, którzy do dnia 13.10.2017r. ukończyli 13 lat obowiązani są posiadać na terenie Targów przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna)
  i okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu lub
  z jego upoważnienia.

 4. Za nieletniego uczestnika Targów odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Targów na wpuszczanie rotacyjne.

 6. Organizator uprawniony jest do odmowy wstępu na Teren Targów:

  1. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w par 6 punkt 5 Regulaminu,

  2. osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

  3. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

  4. nie posiadającym dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, na którego postawie można ustalić tożsamość osoby,

  5. posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.

  6. osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

  7. nie posiadającym Biletu,

  8. osobom, noszącym buty o metalowych zakończeniach,

  9. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub innych uczestników Targów.

 1. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb ochrony zgodnie z Ustawą
  o ochronie osób i mienia.

§ 5 ZAKAZY

 1. Zabronione jest wnoszenie statywów, drabinek. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych.

 2. Zakazuje się wprowadzania psów za wyjątkiem psów przewodników i innych zwierząt na teren Targów oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych na Terenie Targów.

 3. Osoby obecne na Targach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i Targów.

 4. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi,

 2. materiałów wybuchowych,

 3. wyrobów pirotechnicznych,

 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 5. napojów alkoholowych oraz wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych
  i plastikowych oraz  puszkach metalowych,

 6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 7. niszczenia infrastruktury w obrębie targów ( oklejanie ścian),

 8. zastawiania, blokowania ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.

§ 6 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE TARGÓW:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Targach oraz porządek podczas trwania Targów, poprzez m.in.:

  1. Służby ochrony dalej nazywane (Służby Porządkowe i Służby Informacyjne) wyróżniające się elementami ubioru;
  2. Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

  3. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

  4. Zmianę miejsca Targów na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. Uczestnicy Targów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.

 2. Uczestnicy Targów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Targów obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Targów itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Targów, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Targów, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach
  o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Targów lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Targów materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

 4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym
  w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w par 5 punkt 4 Regulaminu,

  4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Targach, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy; wydawania poleceń porządkowych – wezwania ich do opuszczenia Targów;

  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
   g. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.

 5. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Targów osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
  z Regulaminem.

 6. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka
  i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

  1. ręczne wykrywacze metalu,

  2. wzory biletów i zaproszeń,

  3. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki przymusu bezpośredniego.

 7. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

  1. sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

  2. porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

 8. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wstępu na teren imprezę osoby.

 9. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów w tym, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych
  i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół
  z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami

 10. Osobom, którym odmówiono wstępu na Targi lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Targów zgodnie z Regulaminem z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 11. Organizator wyznacza strefy podziału:

  1. strefa Wystawców: Hala 1, Hala 2, Hala 3, Hala 4,

  2. zaplecze socjalno-produkcyjne (parkingi techniczne, drogi techniczne, biuro produkcyjne) – teren niedostępny dla Uczestnika Targów,

  3. punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 13. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 14. Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

 15. Organizator nie zapewnia punktu depozytowego.

 16. W czasie Targów Organizator oraz Uczestnicy Targów, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7 POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TARGÓW

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Targów z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym
  i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu.

 2. Organizator i Partnerzy utrwalają i rozpowszechniają przebieg Targów w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Targów
  i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Partnerów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Targów może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Targów wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Targów.

 3. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Targi Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Targów z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów na następujący adres korespondencyjny Organizatora: WGW S.A., Siedziba : 02-255 Warszawa, ul Krakowiaków 50, REGON: 364945810, NIP PL 5223067676;

 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z punktem 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego;

 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Targów są zastrzeżone na rzecz Organizatora i jego Partnerów. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Targów będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Targów lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią
  w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw
  i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

 4. Organizator odpowiada za rzeczy przekazane mu na przechowanie w szatni (odzież̇, bagaż̇ podręczny). Organizator nie przyjmuje do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież̇ i inne mienie Uczestnika nieodebrane z szatni w ciągu 7 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.

 5. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).

 6. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż̇ podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).

 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność́ za spowodowanie / wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia Organizatora). Oceny szkód dokonują̨ Organizator, jeżeli to możliwe w obecności Uczestnika lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

 8. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Uczestnika należy powiadomić́ Organizatora oraz służby porządkowe niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

 9. Uczestnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć́ się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć́ swoje mienie.

 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Targów: www.warsawgameweek.pl oraz w targowym punkcie informacyjnym.

 11. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem teren 13.10.2017.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym fakcie osób trzecich.

WGW S.A.

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa